ARTIST

CHAE YI SEO PROFILE 01

채 이 서

CHAE YI SEO

생일98년 03월 15일

데뷔22년 연극 '소년B가 사는 집'

CHAE YI SEO PROFILE

CHAE YI SEO PROFILE 02
CHAE YI SEO PROFILE 02
CHAE YI SEO PROFILE 03
CHAE YI SEO PROFILE 04
CHAE YI SEO PROFILE 05

CHAE YI SEO ACTIVITIES

CHAE YI SEO ACTIVITIES

ACTIVITIES

CHAE YI SEO ACTIVITIES '쥐덫'

2023, 연극 '쥐덫' 보일 역

CHAE YI SEO ACTIVITIES '대학살의 신'

2023, 연극 '대학살의 신' 아네트 역

연극

2023, 연극 '쥐덫' 보일 역

2023, '대학살의 신' 아네트 역

2022, '소년 B가 사는 집'